Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de winactie die wordt georganiseerd door Platimo Bruidsfotografie. Door deelname verklaart deelnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden.

1. Deze winactie wordt uitgeschreven door Platimo Bruidsfotografie gevestigd te Den Bosch. Op de winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer volledige gegevens zijn ingevuld, voornaam, achternaam, trouwdatum. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen. De Aanbieder kan de winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit.
3. De deelnemer volgt en liked de social media kanalen van Platimo Bruidsfotografie te weten;  https://www.facebook.com/platimobruidsfotografie / https://www.instagram.com/platimobruidsfotografie/  https://www.youtube.com/channel/UCYg_BVBlYuWgAksIMr5R6nA
4. De deelnemer, deelt de actie op zijn haar tijdlijn en tagt iemand anders die gaat trouwen.
5. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
6. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en moeten woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
7. De looptijd van de actie is t/m 3 september 2023.
8. De leukste reactie wordt uitgenodigd voor een kosteloos oriënterend kennismakingsgesprek in mijn fotostudio in Veghel. Dit zal binnen 30 werkdagen na sluitingsdatum van actie gepland worden;
9. De winnaar wordt bepaald na de kennismakingsgesprekken en zal hierover persoonlijk benaderd worden. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
10. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
11. Bij annulering kan geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
12. De winnaar kan tot uiterlijk één maand na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
13. De winnaar van de prijs geeft de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de prijsvraag te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijsvraag alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
14. De winnaar(s) van de prijs zal op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
15. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
16. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
17. De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie.
18. De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvragen handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
19. De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden prijsvragen gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
20. Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden aan.
21. In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Aanbieder.
22. Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
23. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
24. De prijs wordt alleen uitgereikt als Aanbieder de Bruidsfotoaward ook daadwerkelijk wint.
25. De prijs omvat een bruidsreportage van 6uur inclusief minialbum.